Aktualizace výpočtu plemenných hodnot

V uplynulých dnech došlo ke změně ve výpočtu plemenných hodnot, která mohla způsobit výraznou změnu v TSI u individuálních zvířat.

Celkově došlo ke zlepšení procesů ve výpočtu plemenných hodnot. Začínáme používat data, se kterými jsme dosud nepočítali. Díky většímu množství dat dochází ke zpřesnění výpočtu plemenných hodnot. Další změnou, která má vliv na hodnotu TSI, je úprava ekonomické hodnoty jednotlivých vlastností. Od roku 2016, kdy proběhla poslední úprava, se situace na trhu výrazně změnila a je nutné tyto změny zohlednit i při šlechtění. Zejména se jedná a zvýšení cen krmiv, pracovní síly a stavebních nákladů. Vlastnosti, u kterých se ekonomická hodnota zvýšila nejvíce, jsou dědičné vady (+156 %), odkap (+16 %), ztráty v odchovu selat (+10 %) a ztráty ve výkrmu (+16 %). Naopak nejvyšší pokles ekonomické hodnoty je u vlastností hodnocení kančího pachu (-83 %), dlouhověkost prasnic (-31 %) a přežitelnost selat do odstavu (-23 %). Snížení ekonomické hodnoty samozřejmě neznamená, že u této vlastnosti automaticky dojde ke zpomalení genetického pokroku. Skrze zvýšení koeficientu důležitosti můžeme u těchto vlastností stále udržet požadovaný pokrok. Týká se to například dlouhověkosti prasnic.

Další změnou ve výpočtu je právě zmíněná úprava koeficientu důležitosti. U všech linií zůstává celkový šlechtitelský cíl stejný jako dosud, ale v rámci tohoto směřování dochází k dílčím změnám. Nejvýznamnější linií pro Českou republiku a Slovensko je A-linie, u které díky změnám dojde ke zrychlení genetického pokroku v odolnosti a dlouhověkosti prasnic, počtu narozených selat a snižování dědičných vad. U Z-linie a L-linie nemají změny výrazný vliv na rychlost genetického pokroku jednotlivých vlastností. Co se týče otcovských linií, dochází u linie TN Tempo ke zrychlení pokroku v odolnosti a snižování odkapu. U efektivity výkrmu (přírůstek a konverze) dojde ke zpomalení genetického pokroku, ale i přes zpomalení se bude i nadále jednat o významný pokrok. U linií Norsvin Duroc a TN Talent nedochází k žádným výrazným změnám a u linie TN Select bude pokrok rychlejší u přežitelnosti ve výkrmu a výšky kotlety.

Všechny výše zmíněné změny mohou mít výrazný vliv na změnu TSI individuálních zvířat. U prasnic A-linie došlo ke zvýšení hodnoty TSI v průměru o zhruba 1 bod, ale u individuální prasnice se hodnota TSI mohla změnit i o více než 5 bodů nahoru či dolů. Pořadí prasnic se ale touto změnou výrazně nezměnilo a prasnice, které byly nejlepší před úpravou, zůstávají i nadále mezi nejlepšími.

Pro nadcházející selekce prasnic a prasniček používejte nejnovější informace o TSI z vašeho programu pro řízení chovu nebo nejnovější připařovací plány a sestavy. Aktualizovaný seznam kanců dle jednotlivých inseminačních stanic naleznete na našich internetových stránkách pod následujícím odkazem: seznam kanců. Na seznamu jsou přidaní již noví kanci, kteří se budou přesouvat na stanice až během příštího týdne a dávky budou k dispozici začátkem listopadu. Jak již bylo zmíněno v úvodu, všechny změny ve výpočtu plemenných hodnot děláme pro zlepšení a zpřesnění výpočtu. Také pokračuje naše práce ve výzkumu, skrze který nacházíme nové a zajímavé vlastnosti, které můžeme geneticky ovlivnit. Tyto nové vlastnosti postupně zahrnujeme do výpočtu TSI. Tato práce je základem pro splnění našeho závazku vůči Vám. Pokrok v chovu prasat. Každý den.

Sdílejte tento příspěvek: