Delta Canada zvyšuje přidanou hodnotu

Delta Canada je centrální testační stanicí společnosti Topigs Norsvin. Je vybavena systémem pro záznam individuálního příjmu krmiva, počítačovou tomografií (CT) a karanténní stájí pro odchov selat. Delta Canada je součástí celkové modernizace šlechtitelské struktury pro TN Tempo a Z-linii v Severní Americe s vysokou úrovní zdravotního stavu zvířat a prosté specifických patogenů. Tento integrovaný přístup vede ke zrychlení genetického pokroku o 50 %.

Centrální testační stanice Delta Canada ve Woodlands (Manitoba) je ústředním bodem nové šlechtitelské struktury finální otcovské linie TN Tempo a mateřské Z-linie, jedné z rodičovských linií prasnice TN60. Je kopií testační stanice Delta v Norsku, ovšem dvojnásobné velikosti, která je využívána šlechtitelským programem finální linie Norsvin Duroc a linie Norsvin Landrace, jedné z rodičovských linií prasnice TN70. Spolu s dalšími částmi modernizované kanadské šlechtitelské struktury přináší Delta Canada větší přidanou hodnotu našim zákazníkům.

Centrální testování

Delta Canada je testační stanice s kapacitou 2 600 prasat, kde se testují mladí nukleoví kanci narození v nukleových chovech šlechtitelské struktury Delta Canada. Centrální testování je efektivnější, s vyšší uniformitou a přesností. Kanci jsou testováni ve stejném prostředí a rovnocenných podmínkách. Centrální testování také umožňuje zavádět nové nejmodernější technologie fenotypizace, především skenování počítačovou tomografií (CT). Konečným výsledkem je selekce lepších kanců pro rychlejší genetický pokrok a pro naše zákazníky.

Každý rok se v nukleových chovech šlechtitelské struktury Delta Canada narodí přes 38 000 kanečků. Pouze 50-70 nejlepších je využito k produkci příští generace v nukleových chovech.

CT skenování

CT skenování je jednou z našich unikátních technologií. Topigs Norsvin je první a jedinou šlechtitelskou organizací na světě, která provádí CT skenování živých zvířat ve velkém. Pomocí CT lze měřit mnoho vlastností u živých prasat. Získaná data jsou velice přesná a umožňují stanovení spolehlivějších plemenných hodnot, což vede k rychlejšímu genetickému pokroku a lepším produktům.

CT skenování nabízí nové možnosti, jako je měření skutečného složení jatečného těla u živých zvířat. Zvyšuje se tak přesnost šlechtění na různé vlastnosti, jako je například výtěžnost hlavních jatečných částí. CT skenování také umožňuje selekci zvířat méně náchylných k osteochondróze, což podporuje šlechtění na vyšší robustnost.

Součást modernizované infrastruktury

Výzkumné centrum Delta Canada je nepostradatelnou součástí rozsáhlé šlechtitelské struktury, kterou Topigs Norsvin vybudoval v Kanadě s cílem urychlit genetický pokrok. K dalším základním prvkům této nové šlechtitelské struktury patří nukleové chovy nacházející se v okolí centra Delta Canada. Nukleové stádo TN Tempo nedávno zdvojnásobilo svou velikost a čítá nyní 1 000 praprarodičovských (GGP) prasnic. Nukleová populace Z-linie nedávno vzrostla na 2 000 prasnic. Tyto větší nukleové populace umožňují zvýšit intenzitu selekce.

Data z užitkových chovů

Kromě nukleových farem hrají ve sběru dat pro výpočet plemenné hodnoty důležitou roli také užitkové chovy. V rámci programu CCPS (Kombinovaná selekce kříženců a čistokrevných linií) je sbíráno obrovské množství dat z užitkových chovů. Podmínky na těchto farmách jsou srovnatelné s podmínkami farem našich zákazníků. Tato data jsou nezbytná pro šlechtitelský program, protože reprezentují užitkovost v chovech, kde naše genetika musí prokázat svoji hodnotu. Zvyšuje se tak spolehlivost odhadu plemenných hodnot pro užitkovost kříženců.

Informace o genomu a jatečném těle

Genotypizace je v dnešní době standardní součástí šlechtění prasat. Přibližně 35 000 zvířat ročně (kanečci a prasničky) je genotypizováno v rámci systému Delta Canada. Výsledkem jsou obrovská množství dat o genotypu prasat využívaná při selekci a kalkulaci plemenných hodnot. To usnadňuje šlechtění na obtížně měřitelné vlastnosti a vlastnosti, jež nelze měřit u selekčních kandidátů, jako je genetická predispozice plodnosti kanců.

Šlechtitelský program Topigs Norsvin také bere v úvahu aspekty kvality masa a jatečně upraveného těla. Proto je součástí šlechtitelské struktury i speciální laboratoř pro měření kvality masa. V této laboratoři se provádějí měření parametrů kvality masa, jako je ztráta hmotnosti okapem vody, obsah vnitrosvalového tuku a barva. Získaná data se používají pro šlechtění a selekci na parametry kvality.

50% zrychlení genetického pokroku

Delta Canada a celá šlechtitelská struktura zrychluje genetický pokrok o více než 50 %. Díky tomu je možné rychleji reagovat na měnící se situaci na trhu na úrovni zákazníků. Naši zákazníci na všech kontinentech budou profitovat z rychlé a efektivní distribuce prvotřídního genetického materiálu z Delta Canada.

Protože se genetický pokrok s novou šlechtitelskou strukturou zrychlil, je dnes důležitější než kdy jindy doručit nejnovější generaci našim zákazníkům co nejrychleji. Díky naší centrálně umístněné inseminační stanici a celému systému SPF chovů s vynikajícím zdravotním statusem jsme schopni efektivně distribuovat nejnovější genetický materiál po celém světě.

Sdílejte tento příspěvek: